اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/10/30 (حسابرسي شده)