اخبارآگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 31/04/1391

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 31/04/1391

11,638تعداد نمایش:
1392/04/01تاریخ:
زمان برگزاری:
1390/08/21
ساعت 09:00
محل برگزاری: سالن همايش فرهنگسراي پارک شفق واقع دريوسف آباد – خ سيد جمــال الدين اسد آبادي – خ 19