پرداخت سود سهامداران بالاتر از 300.000 سهم (به پيوست)