اخبارموضوع:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1392/04/31

موضوع:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1392/04/31

4,938تعداد نمایش:
1392/07/02تاریخ:


موضوع:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1392/04/31

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این  شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ1392/07/21 
به آدرس : سالن همایش فرهنگسراي پارک شفق ، واقع در یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسد آبادي خیابان نوزدهم برگزار میگردد حضور بهم
رسانند.


ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1392/04/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره

فایل‌های مرتبط