مناطق تحت پوشش

مناطق مهم چغندرکاری و منابع تامین مواد اولیه مورد نیاز(چغندرقند)
چغندرقند کارخانه قند پیرانشهر در سطح وسیعی از منطقه تولید و توسط کامیون یا تراکتور به کارخانه حمل و تحویل می گردد. حاصلخیزی خاک همراه با منابع آبهای تحت الرضی و نیز میزان مناسب بارندگیهای سالیانه که متوسط آن به حدود 45 میلیمتر در سال(در مقاسه با 250 میلیمتر بارندگی متوسط کشور) می رسد و ارتفاع منطقه که بیش از 1500 متر از سطح دریا بوده و به این ترتیب اختلاف درجه حرارت شب و روز را زیاد نموده است. بطوریکه چغندرقند تولیدی در حوزه های تحت کشت کارخانه قند پیرانشهر در حد عالیترین چغندقندهای قند ایران می باشد
منابع تامین عمده چغندر قند کارخانه قند پیرانشهر از نقاط زیر می باشد

منطقه وسعت اراضی آبی وسعت اراضی تحت کشت چغندر راندمان در هکتار - تن
نقده 12000 هکتار 5000 هکتار 45
اشنویه 8000 هکتار 2000 هکتار 45
پیرانشهر 10000 هکتار 5500 هکتار 45
محمدیار 10000 هکتار 3500 هکتار 45
مهاباد 13000 هکتار 4000 هکتار 40

تعداد متوسط پیمانکاران طرف قرارداد با کارخانه حدودا" 4000 خانوار زارع می باشد که در بیش از 200 روستا زندگی می نمایند. سایر محصولات عمده کشاورزی که در منطقه تولید می گردد با احتساب کشت دیم شامل غلات، یونجهف سویا، حبوبات، جالیز، سیب زمینی و سیب درختی می باشد.
آمار و اطلاعات مربوط به کشت چغندقند در حوزه های تحت کشت کارخانه قند یرانشهر در شانزده سال اخیر بشرح جدول زیر می باشد. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولید چغندرقند در کارخانه قند پیرانشهر در دوران قبل از انقلاب مربوط به سال 1355 با تولید حدود 89 هزارتن و در سال های بعد از انقلاب مربوط به سال 1385 با تولید حدود 388 هزارتن چغندرقند می باشد

سال چغندر تولید (تن) عیار چغندر قند به درصد شکر تولیدی - تن
1370 49759 17/1 6435
1371 70618 17/27 10346
1372 50327 16/1 6230
1373 120392 15/98 13668
1374 147257 16/78 20432
1375 121583 16/66 14473
1376 171806 16/67 21361
1377 209516 17/27 27448
1378 218064 16/38 26595
1379 197689 17/06 24070
1380 209092 17/15 24800
1381 217456 17/8 25943
1382 205805 17/78 29276
1383 217179 17/61 29900
1384 195450 18/77 28100
1385 364774 17 46213
1386 223214 19/53 35320
1387 112111 16/39 14758
1388 123889 18/76 18714
1389 258002 18/17 39863
1390 388099 17/89 56037
1391 332419 17/7 49082

علاوه بر آنچه که گذشت، منطقه از ننقطه نظر امکانات زراعی لز قبیل آب،خاک و نیروی انسانی دارای امکاناتی بشرح زیر است:
پیرانشهر: منابغ آبی منطقه پیرانشهر شامل چشمه های طبیعی، رودخانه لاوین در شمال،بادین آباد در شرق و زنگ آباد در شمال شرقی پیرنشهر می اشد.
نقده و محمدیار: آب مورد نیاز بخش کشاورزی نقده و محمدیار 70 درصد از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق و 30 درصد از طریق رودخانه ها جاری (گادار) تامین می گردد. ضمنا" با احداث سد حسنلو و کانال کشیهای مربوط باعث خواهد شد که حدود 4000 هکتار زمین آبی به کشت فعلی منطقه افزوده گردد.
اشنویه: آب مورد نیاز بخش کشاورزی اشنویه از طریق رودخانه گادار و چشمه های طبیعی تامین می گردد. ضمنا" با اجرای سد مخزنی بر روی رودخانه گادار که دهها هزار هکتار از اراضی منطقه را به زیر کشت خواهد برد. مشکل کمبود آب بعضی مرتفع و افزایش تولید چشمگیری در محصولات کشاورزی بویژه چغندرقند بوجود خواهد آمد.
مهاباد: اراضی این منطقه تحت پوشش شبکه آبرسانی سد مهاباد با گنجایش حدود دویست میلیون مترمکعب آب قرار گرفته است و زمینهای مساعد برای کشت چغندرقند آن در دشت معروف به شهر ویران مشتمل بر 21 روستا و بیش از 13 هزار هکتار زمین واقع شده است.
خاکهای مناطق و حوزه های تحت کشت چغندرقند شامل مناطق پیرانشهر، نقده،محمدیار، اشنویه و مهاباد که در آنها حدود هزاران هکتار اراضی آبی تحت کشت قرار دارند از حیث حاصلخیزی و بدلیل وجود پوشش گیاهی جزو خاکهای درجه یک (خاکهای عمیق و بافت متوسط) محسوب می گردد. با توجه به محصولات رایج منطقه (غلات، علوف، سیب زمینی،صیفی جات و سیب درختی) و در نظر گرفتن رعایت دوره تناوب زراعی چهارساله بیش از 2000 هکتار از زمین های این مناطق می توانند به کشت چغندر اختصاص یابد که با احتساب راندمان در هکتار 50تن، چغندر تولیدی حدود یک میلیون تن خواهد گردید که علاوه بر تامین چغندرقند مورد نیاز کارخانه قند پیرانشهر و نقده می تواند جوابگوی تامین چغندرقند یک واحد چهارهزارتنی نیز در منطقه باشد.
حتی اگر ضرایب اطمینان و یک سری احتمالات در نظر گرفته شود میزان کشت در مناطق فوق الذکر بصورت زیر قطعی خواهد بود:

شهر هکتار راندمان در هکتار فعلی حداقل میزان کشت چغندر قابل کشت در شرایط فعلی
پیرانشهر 5500 50 275000
نقده 5000 50 250000
محمدیار 3500 50 175000
اشنویه 2000 50 100000
مهاباد 4000 50 180000
جمع 20000 45 980000

که با توجه به افزایش رو به افزون کشت مکانیزه و فعالیت هائی که کارخانه بویژه در سالهای اخیر برای خرید ادوات کشاورزی و ترویج آبیاری بارانی و تحت فشار و استفاده از بذور مرغوب چغندرقند بعمل آورده، راندمان در هکتار 50 تن کاملا قطعی است که در این صورت میزان چغندرقند تولیدی به بیش از یک میلیون تن خواهد رسید.
به لحاظ مسائل اجتماعی و اشتغال زائی و با توجه به اینکه تمرکز افراد در زمینهای تحت کشت عمدتا" در حد متوسط 5/2 هکتاری قرار دارند با زیر کشت رفتن حدود 2500 هکتار، قریب به 1000 خانوار زارع با متوسط 6 نفر در این زراعت بطور مستقیم وارد می گردند(حدود 6000 نفر) که اثرات مثبت این اشتغال زائی علاوه بر تولید محصول کشاورزی بر همگان روشن است

آمارواطلاعات دریافت جغندراز مناطق پنج گانه شرکت در پنج سال اخیربه شرح زیر می باشد

مناطق تحت کشت بهره برداری 1380 بهره برداری 1381 بهره برداری 1382 بهره برداری 1383 بهره برداری 1384 بهره برداری 1385 بهره برداری 1386 بهره برداری 1387 بهره برداری 1388 بهره برداری 1389 بهره برداری 1390 بهره برداری 1391
پیرانشهر 36295 46480 58201 92778 106402 250561 147854 78727 106276 214513 343908 311013
اشنویه 23597 35278 37157 33457 26426 45000 27634 16147 9441 17137 18523 10010
نقده 78076 72506 67493 53204 31705 37000 24982 11075 5662 17815 16427 7658
محمدیار 43128 34488 24944 19466 16376 15000 11100 2466 393 1129 0 0
مهاباد 27997 28714 18020 18274 14530 17213 11644 2696 2117 7407 9241 3738
جمع 209093 217466 205815 217179 195439 364774 223214 111111 123889 258002 388099 332419