اخبار

ردیف عنوان تاریخ
1 موضوع:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1392/04/31 1392/07/02
2 پرداخت سود سهامداران بیش از سیصدهزار سهم 1392/04/01
3 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 31/04/1391 1392/04/01