گزارشات مالی

ردیف عنوان تاریخ
1 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 1392/04/01
2 زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/04/31 1392/04/01
3 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/10/30 1392/04/01
4 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 1392/04/01
5 پرداخت سود سهامداران بالاتر از 300.000 سهم (به پيوست) 1392/04/01
6 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 1392/04/01
7 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/10/30 (حسابرسي شده) 1392/04/01